Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SunDynamics BV
versie per 1-10-2023

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten tussen SunDynamics, particuliere klanten en zakelijke klanten.

 1. Definities

In deze voorwaarden verstaan we onder:

 • SunDynamics: SunDynamics BV, gevestigd aan De Langeloop 10J (1742 PB) te Schagen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 77893409.
 • Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie SunDynamics schriftelijk een Overeenkomst is aangegaan.
 • Duurzame systeem: alle onderdelen die SunDynamics levert die de opwek, opslag, monitoring, sturing en eventueel verdeling van (zonne)energie mogelijk maken. Hieronder vallen o.a.: zonnepanelen, omvormer, app, monitoring device(s), (e)simkaarten, warmtepomp, laadoplossingen, accu’s, montagemateriaal en klein materiaal.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen SunDynamics en de Klant tot koop van het Duurzame systeem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en services.
 • Installatiewerkzaamheden: de daadwerkelijke plaatsing van het Duurzame systeem in opdracht van de Klant.
 1. Overeenkomst
  • Annulering of wijziging van de Overeenkomst door de Klant is slechts mogelijk tot 21 dagen voor de geplande Installatiewerkzaamheden en na schriftelijke instemming van SunDynamics BV.
  • Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat SunDynamics een door de Klant digitaal ondertekende, schriftelijk ondertekende of mondelinge Overeenkomst ontvangt en vervolgens digitaal of schriftelijk accepteert.
  • De Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door SunDynamics uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad, waaruit de Overeenkomst blijkt.
  • SunDynamics behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, leveringsproblemen, transportproblemen, importheffingen, etc.) een vergelijkbaar of beter Duurzaam systeem aan de Klant te leveren.
  • SunDynamics behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst ouder dan 3 maanden te annuleren en/of aan de Klant een nieuw prijsvoorstel te doen, wanneer de vertraging van de levering van de materialen en/of Installatiewerkzaamheden niet te wijten valt aan SunDynamics en/of is ontstaan door onvoorziene omstandigheden en/of is ontstaan door toedoen van de Klant.
  • De in de Overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het Duurzame systeem zijn een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Prijs en betaling
  • Na de oplevering van het in werking zijnde Duurzame systeem dient de Klant per omgaande te betalen.
  • De aanbieding van SunDynamics vermeldt de volledige kosten van het Duurzame systeem en eventuele aanverwante producten.
  • In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke BTW-tarief zal SunDynamics de verschuldigde koopsom inclusief BTW dienovereenkomstig aanpassen.
  • SunDynamics heeft het recht de aan de Klant geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien de Klant niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoet.
 3. Installatiewerkzaamheden
  • Installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van SunDynamics, volgens de geldende voorschriften en de door SunDynamics gestelde normen.
  • Het Duurzame systeem wordt gezien als opgeleverd wanneer SunDynamics het Duurzame systeem, na voltooiing van de Installatiewerkzaamheden in werking stelt. Bij de oplevering wordt door de monteur een (digitaal) opleverdocument opgemaakt.
  • SunDynamics behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de Overeenkomst, als zich situaties voordoen zoals, maar niet beperkt tot
   de veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
   b.  de locatie voor de Installatiewerkzaamheden niet afdoende bereikbaar is;
   c.  de dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van het Duurzame systeem;
   d.  asbest wordt aangetroffen;
   e.  de staat van het pand en/of dak dusdanig slecht is dat Installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
   f.   een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
 4. Verplichtingen van de Klant
  • De verantwoordelijkheid voor de werking van het Duurzame systeem ligt bij de Klant. Storingen of defecten zullen terstond aan SunDynamics worden gemeld.
  • De Klant is verplicht het Duurzame systeem overeenkomstig met haar bestemming te gebruiken. Wanneer het Duurzame systeem is uitgerust met een simkaart of eSIM is het niet toegestaan deze te gebruiken in andere apparaten en/of voor andere doeleinden. In dat geval is de eventuele ontstane schade en gevolgschade voor rekening van de Klant.
  • Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Klant.
  • Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een schriftelijke akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
  • De Klant vrijwaart SunDynamics en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het Duurzame systeem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.
 5. Garanties
  • a. De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele Duurzame systeem inclusief aanverwante producten is afhankelijk van de door de Klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de Overeenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit:
   productgarantie: garantie op de werking van het Duurzame systeem. Ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst;
   b.  SunDynamics Serviceplan: aanvullende garanties met specifieke voorwaarden, indien vermeld in de Overeenkomst.
   c.  Installatiegarantie: garantie op de elektrische werking van het volledige Duurzame systeem. Ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd.
  • De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het Duurzame systeem. SunDynamics zal vervolgens onderzoek starten en het daadwerkelijke probleem verhelpen.
  • Bij het niet functioneren van het Duurzame systeem zal SunDynamics de Klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden.
  • De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren zoals, maar niet beperkt tot, brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.
  • Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door SunDynamics verricht worden.
 6. Aansprakelijkheid
  • SunDynamics zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
  • SunDynamics is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.
  • In geval van schade ten gevolge van de Installatiewerkzaamheden kan SunDynamics enkel en alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
  • Mocht het Duurzame systeem om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de Klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele opgetreden of toekomstige verlies in opbrengst.
  • Zolang het Duurzame systeem niet is betaald door Klant, kan door Klant nimmer aanspraak gemaakt worden op opbrengstenderving, garantie en service;
  • SunDynamics is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het Duurzame systeem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst.
  • De BTW kan onder bepaalde voorwaarden worden teruggevraagd bij de belastingdienst. De daadwerkelijke toekenning van de BTW-teruggave wordt bepaald door de belastingdienst en is voor risico van de Klant.
 7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  • De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
  • Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.